Teemat


Vantaasta kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden edelläkävijä

”Haluamme edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Aidon monikulttuurisuuden toteutuminen edellyttää suvaitsevaisuutta kaikilta osapuolilta. Monikulttuurisuus on rikkaus, joka omalta osaltaan kehittää yhteiskuntaa.” – Kokoomuksen arvot


Tilastojen perusteella Vantaa on yksi Suomen kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti rikkaimmista kaupungeista. Vantaalaisten monipuolista kielitaitoa ja kulttuurista osaamista tulisi hyödyntää entisestään ja monikulttuurisuuden tulisi heijastua kuntalaisille tarjotuissa palveluissa. Vantaalla myös toimii laaja joukko järjestöjä sekä yhdistyksiä, joiden toiminta keskittyy monikulttuurisuuteen liittyviin elämän osa-alueisiin. Kaupungin kokonaisvaltaisen toiminnan kannalta on tärkeää, että nämä järjestöt ja yhdistykset ovat kaupungin toiminnassa tiiviisti mukana yhteistyössä monikulttuuristen palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Neljän vuoden aikana olen saanut henkilökohtaisesti nähdä ja kuulla tämän yhteistyön toimivuuden monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnassa. Etenkin pandemian aikana tämä on noussut esiin yhtenä tärkeänä osa-alueena tartuntojen hallinnassa.

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Tältä osin toimenpiteitä voisi esimerkiksi olla varhaiskasvatukseen kielellistä kehitystä tukevan toiminnan lisääminen ottaen erityisesti huomioon myös kaksikielisistä perheistä tulevat sekä maahanmuuttajataustaiset lapset. Tämä pätee myös kouluikäisten lasten osalta ja tähän liittyen olisi tärkeää kartoittaa Vantaalla eri alueilla toimivien koulujen toimintaa ja tarpeita monikulttuurisuuteen liittyen.

Asiakaslähtöiset palvelut digitalisaation avulla

Suomi on yski maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa ja suomalaisilla on tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. Digitalisaatio kuuluu nykyaikaiseen palveluiden kehittämiseen ja sen avulla me voimme uudelleen arvioida olemassa olevat toimintatavat sekä muokata niitä entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Palveluiden digitalisaatiossa on erityisen tärkeää huomata tarve toimintatapojen muutokseen, jotta saamme parhaan hyödyn irti.

Palveluiden ihmislähtöisyys on ollut poliittisesti jo pitkään tärkeä teema, jonka keskiössä ovat ihmisten kokemusten ja tarpeiden huomioiminen, osallistaminen ja valinnanvapaus. Palvelutarjonnasta tulee mielestäni kehittää entistäkin ihmislähtöisempää ja taata kaikille kuntalaisille toimivat peruspalvelut. Digitalisaatio ei tosin tarkoita vanhojen palveluiden digitalisoimista – se vaatii laajaa muutosta toimintatapoihin. Kuntalaisille tulisi tarjota nykyaikaisia mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon – tässä haluaisin kehittää Vantaasta digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisen edelläkävijän!

Valtion tasolla toimiva Teknologianeuvottelukunta on raportissaan tuonut esiin väestön ikääntymisen luomat paineet ja sen kohdistumisen erityisesti kuntatalouteen sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista johtuen. Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelutuotannon tehostaminen luo mahdollisuuksia kohentaa julkisen talouden kestävyyttä. Teknologinen kehitys on avainasemassa palveluiden tehostamiseen: palveluntarvetta voidaan vähentää hoidon varhaisen vaiheen ennakoivilla ja ihmislähtöisillä palveluilla. Mielestäni Vantaalla on tässä täydet mahdollisuudet kehittää palveluntarjontaansa niin, että se pystyy myös omalta osaltaan reagoida etukenossa tulevaisuuden paineisiin ja ongelmiin.

Hyötyjä kaupungin toimintaan digitalisaation saralla tulisi myös vahvasti hakea erinäköisistä projekteista ja hankkeista. Yksi esimerkki on 6 aika -strategia hankkeineen, joka on Vantaalla keskittynyt kasvukeskusten ja yritysalueiden uudistamiseen yhdessä yritysten kanssa. Tiivis yhteistyö ja ekosysteemien rakentaminen ovat tulevaisuuden kannalta ehdotonta.

Helsingin kaupungin tapaan myös Vantaalle tulisi perustaa digitalisaatiotoimikunta pohjautuen kaupungin strategiaan edistämään ja seuraamaan kaupungin sekä sen toimialojen digitalisaatiokehitystä.

Vantaasta perheystävällisin kunta

”Perheillä on oltava edellytykset tehdä omaa elämäänsä koskevia vastuullisia valintoja. Arvostamme monimuotoista perhe-elämää, perhettä ja vanhemmuutta. Yhteiskunnan tulee järjestää palvelut ottaen huomioon erilaisten perheiden tarpeet. Vanhempien mahdollisuutta yhdistää perhe-elämä, opiskelu ja työssäkäynti tulee edistää.” – Kokoomuksen arvot

Haluan olla mukana luomassa Vantaasta perheille mahdollisimman joustava ja tukeva kunta, jossa kaikilla on mukava elää ja kasvaa. Osallisuus yhteisössä ja yhteiskunnassa on yksi yksilön hyvinvoinnin edellytyksiä. On tärkeää luoda mahdollisimman toimivat edellytykset työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Etenkin koronan mukana tuoneet poikkeusolot ja siitä johtuvat paineet sekä stressi työn ja perheen yhteensovittamisessa näkyvät monien vantaalaisten arjessa. Tulevaisuutta ajatellen myös lasten oireilu poikkeusolojen osalta on otettava huomioon lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa.

Kotona olevien vanhempien sosiaalisen yksinäisyyden tunteet ovat monelle arkipäivää. Vantaalla tulisi parantaa perheiden hyvinvointipalveluja ja etenkin tarjota monipuolisempia palveluita lapsia kotona hoitaville vanhemmille, jotta heidän olisi mahdollista luoda tärkeitä uusia sosiaalisia verkostoja.

Perheystävällisyys ja kasvu kulkevat mielestäni käsi kädessä. Vantaalla on laajasti kasvava yritystoiminta, jonka vetovoimana toimii lentokentän läheisyys. Uusien kansainvälisten asukkaiden ja etenkin perheiden hyvinvointi on täten tärkeää. Vantaan tulisikin panostaa kansainvälisten työntekijöiden ja heidän perheiden palveluihin, jotta lisäämme vetovoimaamme ja kasvuamme myös tulevaisuudessa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: